ALV en Nieuwjaar receptie Members meeting and New Year’s reception

Zondag 14 januari algehele ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie aanvang 13.00 uur.

We nodigen u allen van harte uit.

Sunday, January 14, general members meeting and New Year’s reception starting at 1 pm.

We cordially invite you all.

 

Agenda Ledenvergadering

 

 1. Opening door voorzitter (Simon Tuip)
 2. Toekomst TCE
 3. Verslagen  secretaris (Louis van Deventer)  ledenadministratie (Margreet Kruik)  KNLTB-competitie (Hans van Heumen)  Technische commissie (Arthur van Beek)  Bardienstcoördinator (Laurie Nelissen)
 4. Financiën (Marjon van Ginneken)   Kascontrole en nieuwe kascontrole   Contributie-inning   Jaarrekening balans  (wie vooraf inzage wil, dan even melden bij Marjon marjonvanginneken@gmail.com)
 5. Bestuursverkiezing Louis van Deventer, Marjon van Ginneken en Margreet Kruik zijn aftredend. Alle drie zijn herkiesbaar
 6. Rondvraag

 

Agenda Members’ meeting

 

 1. Opening by chairman (Simon Tuip)
 2. Future TCE
 3. Reports  secretary (Louis van Deventer)  membership administration (Margreet Kruik)  KNLTB competition (Hans van Heumen)  Technical committee (Arthur van Beek)  Bar coordinator (Laurie Nelissen)
 4. Finances (Marjon van Ginneken)  Cash check and new cash check  Contribution collection  Annual balance sheet (who wants to see in advance, then report to Marjon marjonvanginneken@gmail.com)
 5. Board elections Louis van Deventer, Marjon van Ginneken and Margreet Kruik are resigning. All three are eligible for re-election
 6. Any other business
Scroll naar boven